> -

G

Gvd- , ; ; ( ); si yo'g'n , ().
Gvdlnmq - I , ; 2 .
Gvdlntirmq- I , ; 2 , .
Gvdli- , ( ).
Gvjum -, ; ~ jy .
Gvhr- 1 ; 2 , .
Gdy - , .
Gz- I , -olmoq ,
Gz -II .
Gzlmq -, .
Gznd -1 ( , ..);
Gztxn - , .
Gzlm -; , ; .
Gzlshtirmq- .
Gzml -. gzlm,
Gl- I ; ; ; endi uning ~i ; ~dgi vziflr ; -m-, ;2 ; bu ~ ; hr ~ ; ~g slmq , .
Gl -I ; bir ~ qush ; 2 . bir - yigitlyr ; coa, , .
Gllshmq- ; , .
Gldg'i -.
Gldirlmq -, , ( )
Gldirmq- , .
Gldirtmq- , .
Gngimq -, , .
Gngitmq - , , bshini - .
Gndirlmq-, ( ).
Gnch - ( ).
Gnchlmq- .
Gp- I , ; ; ; ; ; quruq - ; sizg ii g'iz ~im br .; ~g slmq ; nim -"? ? ? ? hch ~ yo'q ; bu qndy "-o ? ? ? mish-mish ~ ; - o tashimoq , ; ~ -so'z bo'lmq ; -ini g'zidn lmq ; ~ni bir rg qo'ymq. ; ~g unmq ; ~ stmq , ; ; 2 . ; gp biln shshm, ish biln shsh . , ( , ); ~ning qisqsi yyaxshi . .
Gpdn -; .
Gpirishmq - ; ; .
Gpirmq -; ; u tt gpirdi , ; g'zingg qrb gpir .
Gpirtirmq - .
Gplshmq- , ; .
Grng -; bshim ~ bo'ldi , , ; ~ qilmq 1) ; 2) . , ; bshni ~ qilmq .
Grngchili- 1 ; 2 .
Grntiyyali -; // .
Grd- , , ; ~ yuqdirmq. ; ; ~ yuqtirmsli , (-.) ; 2) . .
Grdn -; ig lmq , .
Grmdri- .
Grmni- .
Grmnchi -
Grmsl -.
Grv- ; ; - g qo'ymq ; ~ bg'lshmq (o'ynmq) .
Grvlshmq, - , .
Grchi - , ; .
Gsht- , ; ~ qilmq ~ini surmq .
Gvrdiyyachi- ; .
Gnil -.
Gnilli -.
Ggrfi - .
Gdzi -.
Glgi -.
Gmtri -
Gfizi -.
Gximi -.
Grbli -.
Grdyish- , , .
Grdymq - , , .
Grmti -; // .
Gstpchi -.
Gigini -; // .
Gidrvli -
Gidrdinmi- .
Gidrinsht -.
Gidrlgi -.
Giyoh, -1 ; 2
Gijgijltmq, -; .
Gijd: - nn ().
Gijj -; .
Gilm - ; // .
Gilmdo'z- .
Gilmdo'zli- .
Gils - ( ); I/ .
Gimnstichi- .
Gin -; , ; ~ qilmq ; ~ smmq .
Ginlgi- .
Gipnzchi -.
Girdb- , ; .
Gitrchi- .
Gvmichch- ( .).
Grizntl- .
Gh.() - , .
Grjdn -;
Grjdnli- ; // .
Grmmti - .
Grmmli-grmmbvy; ii yuz tsh- .
Grfi- .
Grimlmq- .
Grimchi -.
Grupplmq- .
Grupchili - .
Guvillmq - ; ; ; lv guvillb yonyyapti ; shml guvillydi .
Guvh- ; .
Guvhli -; ; brmq , .
Guvhnm - (); .
Gugurt- ; // ;
Gul- I , // ; 2 ; ; 3 . , ; 4 . ( ); bliing bdnig ~ tshibdi ;- uning qo'li ~ ; - yigit , .
Gulbrg(i) - .
Gulbg' --.
Guldst- ().
Guldn - .
Guldr -; , .
Guldurmq -, .
Guldurs -, , ; ~ lqishlr (rslr) .
Gulzr- .
Gulisty- , (, ).
Gulrm - .
Gulsbrg- .
Gullmq - , .
Gulltiq -, , .
Gullsh- , , .
Gulli -. guldr.
Gulnr- .
Gulspsr - . ( ).
Gultj- ().
Gultjixo'rz- , ().
Gulfurush- 1 ; 2 .
Gulxyri- , ().
Gulxn -.
Gulxn- 1 ; 2 , .
Gulchmbr- .
Gulchi -1 ; 2
Gulchili- 1 ; 2 .
Gulqqi -.
Gulg'unch - ().
Gum: - bo'lmq , . ~ qilmq , .
Gumnisti - .
Gumnitr- .
Gumbz- ; .
Gumburlmq, -, .
Gumdn: ~ bulm -, , ;
Gumn- 1 ; ; 2 ; ~ qilmq , ~ lmshi . .
Gumnlnmq - , .
Gumnsirmq- ; .
Gung- ; .
Gungli- .
Gunh - I ;- 2 , ; ; ~idn utmq (chmq) ; undn nim - utdi? ? ~inn yuvmq .
Gunhr -1 ; ; 2 ; ; .
Gunhli -1 , ; 2 .
Gunxsiz -. bgunx..
Gurillmq -1 ; ; ut gurillb yonyyapti 2 ; ; ishimiz gurillb tdi ,
Gururmq-, .
Gurung- , ~ ilmq .
Gurunglshmq- , .
Guru(n)ch- ; .
Guruh- , ; ,. qr ~lr
Go'd- , .
Go'dli- 1 ; 2 , .
Go'yo(i) - . . ; ; ; .
Go'zl -, , ;
Go'zllshmq- , .
Guzlli- ; . mhntdn tpildi .
Go'l nivny,- .
Go'lli - , .
Go'ng -; // .
Go'r -, .
Go'ristn -.
Go'rv -.
Go'sht -.
Go'shtdr -; ;